امیر علی هدیه ی خداوند مهربون

شیرین زبون خونه

حرفهای قند عسل

مامان :   مامی ،ماما ، مامانی بابا    :   بابی ، بابی جون  ، بابا جون بابا رحیم (پدر بزرگ ) : اَ ییم ، بابا ایم ، بابا حیم ، بابا رحیم عزیز (مادر بزرگ) :عدیز ، عزیز خاله سارا : دایا ، دارا ، سا آ ، خا ئه سارا امیر حسین : امیر خسین ، امیسی ، امیسیو ، امیر حسین آریانا: آنانا ، آئیانا سولماز : سوماس خواهش میکنم : خواش میکنم مرسی : مسی ممنون : منون بیا : ایا بریم : بئیم برندار : برداری نه امیر علی : امی می بیرون : بی یون مامان اینجا بوف نشده : ماما ایجا بو شده نه  می افتم : می اوتم رژ : اُ ژ کجایی : کِ جایی ...
24 بهمن 1392
1